१. मार्गदर्शक

नाव                                                                              संपर्क

आमदार श्री. गिरीश बापट, पुणे.                                        ०२०-२४४५५०३०

श्री. माधव बापट, सांगली.                                                ९४२२६००७२०

जस्टीस श्री. रमेश बापट, पुणे.                                           ०२०-२५४५८८७७

श्री. विसुभाऊ बापट, मुंबई.                                                ९८२१९०३८९०

श्री. प्रमोद बापट, पुणे                                                        ९८२३२७७४३९
Comments