८. संपर्क

संपर्काचा पत्ता

कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी, पुढील सुचने पर्यंत खालील पत्ता हा बापट परिवाराशी पत्र व्यवहार करण्यासाठी वापरावा.

धन्यवाद

सौ. ज्योती बापट (खजिनदार)
२४ मयूर कॉलनी, "बहार" अपार्टमेंट, कर्वे रोड, कोथरूड,
पुणे, महाराष्ट्र. पिन : ४११ ०३८
मोबाईल : ९८५०९३०७२

नोंदणीकृत पत्ता : 

बापट परिवार चॅरिटेबल ट्रस्ट
C/o श्रीमती विद्या बापट
२, अवंतिका अपार्टमेंट, ४२५/३०, टि. म. वि. कॉलनी, गुलटेकडी, पुणे, महाराष्ट्र. पिन : ४११ ०३७
Comments