१. विश्वस्त मंडळ

श्रीमती विद्याताई बापट
अध्यक्ष
२, अवंतिका अपार्टमेंट,
४२५/३०, टि. म. वि. कॉलनी,
गुलटेकडी, पुणे, महाराष्ट्र.
पिन : ४११ ०३७
मोबाईल : ९१५८१२२१४०
ई-मेल : info@bapatparivar.com


प्राध्यापक गौतम बापट
उपाध्यक्ष
१२९३ सदाशिव पेठ,
कौशिक हौसिंग सोसायटी,
पुणे, महाराष्ट्र.
पिन : ४११ ०३०
मोबाईल : ९७६६५८७५५१
ई-मेल : gautambapat@bapatparivar.com


सौ. श्यामला बापट
सचिव
१५/१६ "वसिष्ठ" युको बँक कॉलनी,
पटवर्धन बाग, एरंडवणा,
पुणे, महाराष्ट्र
पिन : ४११ ००४
मोबाईल : ९९७००९६०१०
ई-मेल : secretary@bapatparivar.com


सौ. ज्योती बापट
खजिनदार
२४ मयूर कॉलनी,
"बहार" अपार्टमेंट,
कर्वे रोड, कोथरूड,
पुणे, महाराष्ट्र.
पिन : ४११ ०३८
मोबाईल : ९८५०९३०७२

श्री. विनायक माधव बापट
सदस्य
४२८/९ बी स्टेट बँक कॉलनी,
गुलटेकडी, पुणे, महाराष्ट्र.
पिन : ४११ ०३७
मोबाईल : ९४२२५०९१२९

CA राहुल मोहन बापट
सदस्य
A 101 हाय लाइफ सोसायटी
सनऑर्बीट च्या शेजारी,
सनसिटी रोड, आनंद नगर,
सिंहगड रोड,
पुणे - ४११ ०५१
श्री. प्रमोद बापट
सदस्य
श्री. मंदार बापट
सदस्य
१३५ शुक्रवार पेठ,
मंगलमूर्ती सोसायटी, 
घर क्रमांक १९, "अ" विभाग,
शिंदे आळी कोपरा,
पुणे - ४११००२

श्री. विवेक बापट
सदस्य