बापट कुलसम्मेलन २४ - २५ नोव्हेंबर २०१८ : खडपोली

खडपोली येथे संपन्न झालेल्या कुलसम्मेलनाची माहिती लवकरच येथे अपडेट करण्यात येईल !

कुलसम्मेलनात प्रकाशित झालेली स्मरणिका स्नेहबंध चा ई-अंक

स्नेहबंध २०१८.pdf