संपर्क

संपर्काचा पत्ता

बापट परिवार चॅरिटेबल ट्रस्ट

विनायक बापट, 428/9ब, भाग्यलक्ष्मी, स्टेट बँक कॉलनी, अप्सरा टॉकीज जवळ, गुलटेकडी, पुणे37

E Mail Address

trustees@bapatparivar.com

दूरध्वनी क्रमांक

९४२२५०९१२९