संपर्क

संपर्काचा पत्ता

मा. अध्यक्ष, बापट परिवार चॅरिटेबल ट्रस्ट

३५ एरंडवणे, CDSSच्या शेजारची गल्ली, अस्मिता इंडस्ट्रीज समोर, पुणे ४११०३८

E Mail Address

trustees@bapatparivar.com

दूरध्वनी क्रमांक

९२८४६६५०१६